Τροποποιήσεις ένταξης δικαιούχων στο Μέτρο 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 (ΠΑΑ), υπέγραψε ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, κ. Μόσχος Κορασίδης.

Όπως αναφέρεται στις σχετικές αποφάσεις «Στο Παράρτημα Ι της ανωτέρω απόφασης ένταξης δικαιούχων μέτρου 144, αντικαθίστανται οι σχετικές σειρές με τις αντίστοιχες του Παραρτήματος της παρούσης, λόγω θανάτου του δικαιούχου και ανάληψης του επιχειρηματικού σχεδίου του μέτρου 144 από αποκλειστικό κληρονόμο των δικαιωμάτων καπνού του θανόντος.»

Σημειώνεται πως οι νέοι δικαιούχοι που εντάσσονται στο μέτρο στη θέση των θανόντων δικαιούχων αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που ίσχυαν για τους αρχικούς δικαιούχους, όπως αυτές αναλύονται στην ανωτέρω απόφαση ένταξης.

Αναλυτικά οι αποφάσεις και οι καταστάσεις με τους δικαιούχους:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%A5%CE%92-%CE%99%CE%9C%CE%93

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%A5%CE%92-%CE%9E%CE%9E%CE%98

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%A5%CE%92-86%CE%9C

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%A5%CE%92-875

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%A5%CE%92-%CE%931%CE%A5

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%A5%CE%92-%CE%98%CE%9E5

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%A5%CE%92-5%CE%A1%CE%A7

πηγή: paseges.gr