Gaia ΝΕΑ

Η έγκυρη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στον Αγροτικό τομέα

 • Όλες οι Ειδήσεις
  Όλες οι Ειδήσεις Όλες οι καταχωρήσεις ανά ημερομηνία δημοσίευσης.
 • Κατηγορίες
  Κατηγορίες Εμφανίζει μια λίστα κατηγοριών από αυτό το blog.
 • Ετικέτες
  Ετικέτες Εμφανίζει μια λίστα των ετικετών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο blog.
Αναρτήθηκε από σε ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: Μεγαλύτερο Μικρότερο
 • Επισκέψεις: 1321
 • Εκτύπωση

Από αρχές του 2014 οι επιλέξιμες δαπάνες για το ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία ορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία, στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο αυτής, επιλέξιμες δαπάνες θα θεωρούνται οι οποίες πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους από 1η Ιανουαρίου 2014. Την απόφαση υπογράφει ο υπουργός Οικονομίας, Γεώργιος Σταθάκης.

Πιο συγκεκριμένα, στην υπουργική απόφαση με τίτλο "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων" καθίσταται σαφές ότι επιλέξιμες θα είναι και οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους από 1η Ιανουαρίου 2014 και ύστερα. Στις επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρησιακών προγραμμάτων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο ΦΠΑ, τα πάγια, οι αποσβέσεις, οι χρηματοδοτικές μισθώσεις και ορισμένα τραπεζικά έξοδα.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες, όπως διαμορφώνονται μέσα από τη νέα απόφαση:

Άρθρο 11
Δαπάνες στη βάση του πραγματικού κόστους


1. Ως πραγματικές νοούνται οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους, δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους των εγκεκριμένων πράξεων, προβλέπονται στην απόφαση ένταξης και τεκμηριώνονται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας εκτός αν οι ειδικοί κανονισμοί για κάθε Ταμείο προβλέπουν αλλιώς.

Άρθρο 12
Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού


1. Ως άμεσες δαπάνες προσωπικού ορίζονται οι δαπάνες για αμοιβές των φυσικών προσώπων τα οποία απασχολούνται για την προετοιμασία, τη διοίκηση/διαχείριση και την υλοποίηση της πράξης.

Άρθρο 13
Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων


1. Οι δαπάνες μετακίνησης του τακτικού προσωπικού του δικαιούχου ή/και των επί μέρους φορέων που συμμετέχουν στην εκτέλεση της πράξης.

Άρθρο 14
Εισφορές σε είδος


1. Οι εισφορές σε είδος υπό μορφή παροχής εργασιών, αγαθών, υπηρεσιών, γης και ακινήτων για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή που να τεκμηριώνεται με τιμολόγια ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, μπορεί να συνιστούν επιλέξιμη δαπάνη, υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι κανόνες επιλεξιμότητας του Ταμείου.

Άρθρο 15
Αποσβέσεις


Οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα πάγια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της πράξης,

β) δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά τους δημόσιες επιχορηγήσεις, κοινοτικές ή εθνικές,

γ) υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστημα που τηρεί ο δικαιούχος,

δ) το ποσό της δαπάνης δικαιολογείται με δικαιολογητικά έγγραφα που έχουν ισοδύναμη αποδεικτική αξία με τιμολόγια,

ε) οι δαπάνες απόσβεσης αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης της πράξης και ειδικότερα την χρονική περίοδο που τα πάγια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της πράξης.

Άρθρο 16
Πάγια Στοιχεία


I. Οι δαπάνες κτήσης ή κατασκευής παγίων (αγορά γηπέδων, κατασκευή έργων υποδομής, κτιρίων, επίπλωσης, εξοπλισμού, μηχανημάτων, οχημάτων,) απαραίτητων για την ικανοποίηση του στόχου της πράξης

Άρθρο 17
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας


1. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.

Άρθρο 18
Κρατήσεις υπέρ τρίτων


Κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους για λογαριασμό τρίτων είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον καταβάλλεται στους τρίτους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν είναι επιλέξιμες οι κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις που επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 19
Χρηματοδοτική μίσθωση


Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι επιλέξιμες δαπάνες.

Άρθρο 21
Χρηματοοικονομικά έξοδα, τραπεζικά έξοδα και άλλες επιβαρύνσεις του δικαιούχου


1. Οι χρεωστικοί τόκοι, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου δεν είναι επιλέξιμα. Οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο της πράξης, είναι επιλέξιμες και δύνανται να συμψηφίζονται με τυχόν πιστωτικούς τόκους που προκύπτουν από τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού της πράξης.