Gaia ΝΕΑ

Η έγκυρη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στον Αγροτικό τομέα

 • Όλες οι Ειδήσεις
  Όλες οι Ειδήσεις Όλες οι καταχωρήσεις ανά ημερομηνία δημοσίευσης.
 • Κατηγορίες
  Κατηγορίες Εμφανίζει μια λίστα κατηγοριών από αυτό το blog.
 • Ετικέτες
  Ετικέτες Εμφανίζει μια λίστα των ετικετών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο blog.
Αναρτήθηκε από σε ΕΡΕΥΝΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: Μεγαλύτερο Μικρότερο
 • Επισκέψεις: 1422
 • Εκτύπωση

Αναζητείται περισσότερη ευελιξία στην κατανομή των κονδυλίων της ΚΑΠ

Μεγαλύτερη ευελιξία για τα εκκρεμή ζητήματα της ΚΑΠ που συνδέονται με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 της Ε.Ε., όπως η σταδιακή μείωση των άμεσων ενισχύσεων και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης, ζήτησαν αρκετές αντιπροσωπείες των κρατών μελών της Ε.Ε. κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος στο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που συνεδρίασε την Δευτέρα 15 Ιουλίου στις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πολιτική συμφωνία για το πακέτο μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην οποία κατέληξαν τα τρία θεσμικά όργανα της Ε.Ε. - Συμβούλιο υπουργών, Ευρωκοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή – τον προηγούμενο Ιούνιο.

Η συγκεκριμένη συνεδρίαση ήταν η πρώτη που διεξήχθη υπό Λιθουανική προεδρία και ο προεδρεύων του Συμβουλίου υπουργός Γεωργίας της Λιθουανίας, κ. Vigilijus Jukna,

τόνισε ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν περαιτέρω τριμερείς διάλογοι, όμως έκρινε ότι η εντολή που δόθηκε στην προεδρία του Συμβουλίου είναι σαφής και αντανακλά τόσο τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2013 για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, όσο και την αναθεωρημένη εντολής που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο τον Ιούνιο.

Ορισμένα εκκρεμή ζητήματα που συνδέονται με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο δεν αποτελούσαν μέρος της πολιτικής συμφωνίας για το πακέτο μεταρρύθμισης της ΚΑΠ που επετεύχθη κατά τη διάρκεια τριμερούς διαλόγου στις 26 Ιουνίου 2013. Από τότε μια γενική συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με το ΠΔΠ 2014-2020. Επιπλέον, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Ιουλίου, έκρινε ότι θέματα που σχετίζονται με σημεία του ΠΔΠ και άλλα εκκρεμή ζητήματα πρέπει να θεωρούνται ανοιχτά.

Σημειώνεται πως η δέσμη της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ αποτελείται από τέσσερα βασικά κείμενα:

-Μια πρόταση κανονισμού θέσπισης κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς (15396/3/11 , 10730/1/13 REV 1). Ο κανονισμός αποσκοπεί στην καλύτερη υποστήριξη των στόχων για συγκεκριμένες δράσεις, περιοχές ή  δικαιούχους, καθώς και στο να οδηγήσει στη σύγκλιση του επιπέδου στήριξης εντός και μεταξύ των κρατών μελών.
-Μια πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (15397/2/11 , 10784/1/13 REV 1 + REV 1 ADD 1). Η ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) αποσκοπεί στον εξορθολογισμό, την επέκταση και την απλούστευση των ισχυουσών διατάξεων για τη δημόσια παρέμβαση, την ιδιωτική αποθεματοποίηση, για τα έκτακτα ή επείγοντα μέτρα και ενισχύσεις σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και στο να διευκολύνει τη συνεργασία μέσω παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεων.
-Μια πρόταση κανονισμού για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης (15425/1/11 , 11102/1/13 REV 1). Ο εν λόγω κανονισμός καλύπτει εθελοντικά μέτρα για την αγροτική ανάπτυξη, προσαρμοσμένα στις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, σύμφωνα με τα οποία τα κράτη μέλη καταρτίζουν και συγχρηματοδοτούν πολυετή προγράμματα σε ένα κοινό πλαίσιο, σε συνεργασία με την ΕΕ.
-Μια πρόταση κανονισμού για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΑΠ (οριζόντιος κανονισμός) (15426/1/11 , 11082/1/13 REV 1 + REV 1 ADD 1). Ο οριζόντιος κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις δαπάνες, το σύστημα γεωργικών συμβουλών, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που θα τεθούν σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη, το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης και την εκκαθάριση των λογαριασμών.

Τα θέματα της Καπ που σχετίζονται με το ΠΔΠ περιλαμβάνουν τις οικονομικές διατάξεις για τον κανονισμό αγροτικής ανάπτυξης, την προσαρμογή, την εξωτερική σύγκλιση και την ευελιξία μεταξύ των πυλώνων για τις άμεσες ενισχύσεις, το αποθεματικό κρίσης και άλλες διατάξεις στην οριζόντια ρύθμιση.

Οι προτεραιότητες της Λιθουανικής προεδρίας

Η ολοκλήρωση των εργασιών που σχετίζονται με την έγκριση και την έναρξη ισχύος της δέσμης μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ, βάσει της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ στο τέλος Ιουνίου του τρέχοντος έτους, είναι ένα από τα βασικά καθήκοντα της Λιθουανίας που ανέλαβε τα ηνία της Ε.Ε. για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Στα πλαίσια αυτά ο προεδρεύων του Συμβουλίου υπουργός Γεωργίας της Λιθουανίας, κ. Vigilijus Jukna, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες για τους τομείς ενασχόλησης του Συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας ανέφερε συνοπτικά τα εξής:

Όσον αφορά τις προτεραιότητες της προεδρίας για τον αγροτικό τομέα αυτές περιλαμβάνουν:

-Διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υιοθέτηση πρότασης που προβλέπει μεταβατικές διατάξεις της ΚΑΠ για το 2014 που σχετίζονται με ορισμένες πτυχές της μεταρρύθμισης που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015, ιδίως όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική ανάπτυξη.
-Την έναρξη των εργασιών για μια πρόταση σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων εντός και εκτός της ΕΕ, με έμφαση σε μια πιο ευέλικτη ανταπόκριση στις ειδικές ανάγκες των διαφόρων αγορών και την απλούστευση της διαχείρισης του προγράμματος.
-Την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια πρόταση κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των φρούτων και λαχανικών, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης διαχείρισης και της εφαρμογής μέτρων που σχετίζονται με την οργάνωση των παραγωγών, τα επιχειρησιακά ταμεία και τα προγράμματα.

Οι προτεραιότητες της προεδρίας για την αλιευτική πολιτική θα επικεντρωθούν στα εξής:

-Στην επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) που θα χρησιμοποιηθεί από το 2014 έως το 2020 για τη χρηματοδότηση της εφαρμογής της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) για την οποία έχει επιτευχθεί προσωρινή συμφωνία τον προηγούμενο Μάιο.
-Την ρύθμιση των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και την κατανομή των αλιευτικών ποσοστώσεων με στόχο μια οικονομικά και περιβαλλοντικά ισορροπημένη πολιτική συμφωνία σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2014 στη Βαλτική Θάλασσα, τον Εύξεινο Πόντο, καθώς και άλλες εντός και εκτός ΕΕ θάλασσες.
-Την δημιουργία μακροπρόθεσμων σχεδίων διαχείρισης μετά από πρόταση του Συμβουλίου για τη δημιουργία μιας διοργανικής επιτροπής που θα βοηθήσει στην εξεύρεση λύσεων προς την κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η Προεδρία σκοπεύει να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να βρεθεί μια λύση, η οποία θα σέβεται τις νομικές απόψεις και των δύο πλευρών και να διευκολύνει την ανάπτυξη και την εισαγωγή πολυετών σχεδίων στο πλαίσιο της νέας ΚΑλΠ.
-Την προετοιμασία του Συμβουλίου για βιώσιμες συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης με τρίτες χώρες, διαβουλεύσεις με παράκτια κράτη και τις ετήσιες συνεδριάσεις των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Όσον αφορά τα τρόφιμα και τα κτηνιατρικά θέματα, η Προεδρία σκοπεύει:

-Στην  εμβάθυνση των εργασιών σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση των διατάξεων διαχείρισης των δαπανών που συνδέονται με την αλυσίδα τροφίμων, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και τις σχετικές με την υγεία των φυτών και του πολλαπλασιαστικού υλικού, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας το 2014.
-Στην συνέχιση των εργασιών για τη δέσμη νομοθετικών μέτρων που αφορούν την τροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών για τους επίσημους ελέγχους, την υγεία των ζώων, τα μέτρα προστασίας κατά των παρασίτων των φυτών, καθώς και για την παραγωγή και την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού.

Τέλος, σχετικά με τα δάση, η Προεδρία θα επικεντρωθεί στην προετοιμασία των συμπερασμάτων σχετικά με τη συντονισμένη εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης διαχείρισης των δασών στα κράτη μέλη βάσει της ανακοίνωσης σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δάση. Αναζητώντας, παράλληλα, την κατάλληλη εκπροσώπηση της ΕΕ και των κρατών μελών της, στην τέταρτη σύνοδο της διακυβερνητικής επιτροπής διαπραγμάτευσης και την έκτακτη Υπουργική Διάσκεψη που θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για τα Ευρωπαϊκά δάση.

πηγή: paseges.gr