Με ανακοίνωσή του, ο Ειδικός Εκκαθαριστής της υπό εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος A.E. στο πλαίσιο της εξεύρεσης της καλύτερης δυνατής λύσης όσον αφορά τη διαδικασία πώλησης και τη βιωσιμότητα της ΣΕΚΑΠ ΑΕ παρατείνει τη διαγωνιστική διαδικασία και καλεί, έως την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 18.00 οποιοδήποτε υποψήφιο αγοραστή (παλαιό και νέο) να υποβάλει ή να επιβεβαιώσει δεσμευτική προσφορά.

"Για την κήρυξη προτιμητέου υποψηφίου θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση η προηγούμενη έγγραφη συμφωνία του υποψήφιου αγοραστή με τον μέτοχο της καταστατικής μειοψηφίας της ΣΕΚΑΠ, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση της συναλλαγής πώλησης στο μέτρο που απαιτείται η σύμπραξη του τελευταίου. Για τυχόν πληροφορίες καθώς και για τα συνοδευτικά της δεσμευτικής προσφοράς δικαιολογητικά και έγγραφα, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να απευθύνονται στον Σύμβουλο Πώλησης", αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση.