Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ενημέρωσε ότι έχουν εκδοθεί οι καταστάσεις των καταρχήν δικαιούχων και απορριπτόμενων του Μέτρου 214 – "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις" – Δράση 1.4 "Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές" & Δράση 2.3. "Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού", του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Οι καταστάσεις αυτές θα αποσταλούν για ανάρτηση στους Δήμους της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στη ΔΑΟΚ Αιτωλοακαρνανίας, εντός επτά εργασίμων ημερών από την ημέρα της πρώτης δημοσιοποίησης στους Δήμους.