Gaia ΝΕΑ

Η έγκυρη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στον Αγροτικό τομέα

 • Όλες οι Ειδήσεις
  Όλες οι Ειδήσεις Όλες οι καταχωρήσεις ανά ημερομηνία δημοσίευσης.
 • Κατηγορίες
  Κατηγορίες Εμφανίζει μια λίστα κατηγοριών από αυτό το blog.
 • Ετικέτες
  Ετικέτες Εμφανίζει μια λίστα των ετικετών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο blog.
Αναρτήθηκε από σε ΕΡΕΥΝΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: Μεγαλύτερο Μικρότερο
 • Επισκέψεις: 1855
 • Εκτύπωση

Σύνδεση γεωργίας – αλιείας με «πράσινες» επενδύσεις από την Commission

Η σύνδεση κύριων τομέων της Ευρωπαϊκής πολιτικής όπως αυτοί για την γεωργία, την δασοκομία και την αλιεία, με την ενθάρρυνση της χρήσης πράσινων υποδομών προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στην νέα στρατηγική που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Δευτέρα 6 Μαΐου, παράλληλα με την διασφάλιση πως η ενίσχυση των φυσικών διαδικασιών θα καταστεί συστηματικά τμήμα του χωροταξικού σχεδιασμού.

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση, η πράσινη υποδομή είναι ένα δοκιμασμένο εργαλείο που χρησιμοποιεί τη φύση για την εξασφάλιση οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών. Για παράδειγμα, αντί για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων υποδομής, μια λύση πράσινης υποδομής θα ήταν να αφεθεί ένας φυσικός υγρότοπος να απορροφά την περίσσεια νερού από καταρρακτώδεις βροχές.

Ο Επίτροπος Janez Potočnik, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Η δημιουργία πράσινης υποδομής είναι συχνά μια καλή επένδυση για τη φύση, για την οικονομία και για την απασχόληση. Πρέπει να προσφέρουμε στην κοινωνία λύσεις που συνεργάζονται με τη φύση αντί να στρέφονται εναντίον της, όταν αυτό δικαιολογείται από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη.»

Η πράσινη υποδομή είναι συχνά φθηνότερη και ανθεκτικότερη από τις εναλλακτικές λύσεις που παρέχονται μέσω συμβατικών έργων πολιτικού μηχανικού. Για παράδειγμα, τα πλούσια σε βιοποικιλότητα πάρκα, οι χώροι πρασίνου και οι διάδρομοι καθαρού αέρα μπορούν να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των θερινών καυσώνων. Εκτός από τα οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον, η πράσινη υποδομή αποφέρει επίσης πολλαπλά κοινωνικά οφέλη: δημιουργεί θέσεις εργασίας και καθιστά τις πόλεις ελκυστικότερους τόπους διαβίωσης και εργασίας. Επιτρέπει επίσης στην άγρια πανίδα και χλωρίδα να ευδοκιμήσει, ακόμη και σε αστικό περιβάλλον.

Η στρατηγική που δρομολογήθηκε θα επικεντρωθεί στα εξής:

 - Προώθηση της πράσινης υποδομής στους κύριους τομείς πολιτικής, όπως η γεωργία, η δασοκομία, η φύση, τα ύδατα, η θάλασσα και η αλιεία, η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, οι μεταφορές, η ενέργεια, η πρόληψη των καταστροφών και οι χρήσεις γης. Μέχρι τα τέλη του 2013, η Επιτροπή θα έχει αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για να καταδείξει πώς οι πράσινες υποδομές μπορούν να ενσωματωθούν στην εφαρμογή των πολιτικών αυτών για το διάστημα 2014-2020.

 - Βελτίωση της έρευνας και των δεδομένων, ενίσχυση της γνωστικής βάσης και προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών που υποστηρίζουν την πράσινη υποδομή.

 - Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση έργων πράσινης υποδομής - η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια χρηματοδοτική διευκόλυνση της ΕΕ, μέχρι το 2014, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για τη στήριξη έργων πράσινης υποδομής.

 - Στήριξη έργων πράσινης υποδομής σε επίπεδο ΕΕ - μέχρι το τέλος του 2015, η Επιτροπή θα εκπονήσει μελέτη για την αξιολόγηση των ευκαιριών ανάπτυξης ενός δικτύου πράσινων υποδομών που να καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ.
 

Επόμενα βήματα

Μέχρι τα τέλη του 2017, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την πρόοδο στην ανάπτυξη πράσινης υποδομής και θα δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τα διδάγματα που θα έχουν αντληθεί, συνοδευόμενη από συστάσεις για μελλοντική δράση.


Το ιστορικό

Το ευρωπαϊκό τοπίο τροποποιείται ριζικά κάθε μέρα από τον κατακερματισμό, την αλλαγή και την ένταση της χρήσης γης, ως αποτέλεσμα της αδιάκοπης ανθρώπινης ανάπτυξης. Η αστική επέκταση και η κατασκευή οδικών και ενεργειακών υποδομών έχουν υποβαθμίσει και διαιρέσει πολύτιμα οικοσυστήματα, πλήττοντας τα ενδιαιτήματα και είδη που φιλοξενούν και μειώνοντας τη χωρική και λειτουργική συνοχή του τοπίου. Τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα τείνουν να έχουν πτωχότερη ποικιλία ειδών και δεν είναι σε θέση να προσφέρουν το ίδιο φάσμα υπηρεσιών με τα υγιή οικοσυστήματα. Οι υπηρεσίες αυτές, ωστόσο, έχουν άμεση αξία για την οικονομία μας και, συνεπώς, η επένδυση στην πράσινη υποδομή είναι συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς.

Οι επενδύσεις σε πράσινη υποδομή έχουν συνήθως υψηλή απόδοση. Σε ένα παράδειγμα έργου αποκατάστασης κατακλυζόμενων πεδιάδων κατά μήκος του ποταμού Έλβα της Γερμανίας, τα οφέλη από τη μετατόπιση αναχωμάτων, τις επενδύσεις σε προσαρμοσμένη στις κατακλυζόμενες πεδιάδες γεωργική διαχείριση και από την κατασκευή ιχθυοδιόδων υπερκάλυψαν το κόστος, με συντελεστή έως και τέσσερα. Τα οφέλη όσον αφορά την αναψυχή, την αντιπλημμυρική προστασία και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που δεν αποτιμήθηκαν, θα αύξαναν ακόμη περαιτέρω την αξία των υπολογισμένων αυτών παροχών.

Τα στοιχεία πράσινης υποδομής στο αστικό περιβάλλον, όπως είναι οι πράσινες στέγες, τα πάρκα και οι πράσινες αρτηρίες, συμβάλλουν στην υγεία του ανθρώπου, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, στην εξοικονόμηση COM(2011) 571ενέργειας και στη διευκόλυνση της επιφανειακής απορροής του νερού. Επίσης, η βελτίωση του προγραμματισμού των υποδομών συμβάλλει στην αποδοτικότερη χάραξη πολιτικής σχετικά με την κινητικότητα και τη δόμηση.

Η ανακοίνωση για την πράσινη υποδομή αντλεί στοιχεία από τον χάρτη πορείας για την αποδοτική χρήση των πόρων και από τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, προκειμένου να προωθηθούν οι επενδύσεις σε πράσινη υποδομή στην Ευρώπη και η χρήση της.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σύνδεσμος για την ανακοίνωση και τη σύνοψη για τους πολίτες

Ένα νέο βίντεο με θέμα την πράσινη υποδομή

Δείτε επίσης: http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/

πηγή: paseges.gr