όροι χρήσης παροχής υπηρεσιών
ΟΡΙΣΜΟΙ

Αίτηση Συνδρομής: η ηλεκτρονική φόρμα ή το έντυπο το οποίο υπογράφει και υποβάλλει ο Συνδρομητής και το οποίο περιέχει τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες σχετικά με τις εκάστοτε παρεχόμενες Υπηρεσίες.
Πρόγραμμα Χρήσης: τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών καθώς και ο αντίστοιχος τρόπος χρέωσης που ο κάθε Συνδρομητής μπορεί να επιλέξει, ανάλογα με τις ανάγκες του όπως αναφέρεται στην Αίτηση Συνδρομής. *
Σύμβαση: Η σύμβαση παροχής ψηφιακών υπηρεσιών που υπογράφεται μεταξύ του Νόμιμου Εκπρόσωπου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και του Συνδρομητή.
Σύνδεση: η σύνδεση του Συνδρομητή με το Σύστημα καθώς και η ενεργοποίηση της πρόσβασης στις Υπηρεσίες που προβλέπει το Πρόγραμμα Χρήσης που έχει επιλέξει ο Συνδρομητής βάσει της Αίτησης Συνδρομής.
Συνδρομητής: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Συνδρομής και στο οποίο παρέχεται το δικαίωμα να κάνει χρήση των Υπηρεσιών.
Σύστημα GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: το σύστημα Υπηρεσιών το οποίο παρέχει στο Συνδρομητή η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.
Τέλη Σύνδεσης ή Ετήσια Τέλη: τα σχετικά ποσά που γενικά δύναται να χρεώνει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κατά το χρόνο αποδοχής της Αίτησης Συνδρομής ή σε ετήσια βάση.
Υπηρεσίες: Οι τρέχουσες υπηρεσίες που παρέχει το σύστημα GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που θα αποφασίσει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ να προσφέρει στο μέλλον.
Προσωπικά Δεδομένα: τα δεδομένα που αφορούν το Συνδρομητή και επεξεργάζεται η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για την παροχή των Υπηρεσιών και την εν γένει εξυπηρέτηση της συναλλακτικής τους σχέσης και τα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, ΑΦΜ, τα δεδομένα που αφορούν τη χρήση των Υπηρεσιών κ.λ.π.


1) ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

1.1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα χρήσης των παρεχομένων Υπηρεσιών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης του στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου, αντικειμενικού και αμερόληπτου μέτρου που η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ μπορεί να υιοθετεί κατά καιρούς προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο επισφαλών οφειλών και τα οποία μέτρα θα είναι ανάλογα με τον υφιστάμενο κίνδυνο.
1.2. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ υποχρεούται να ενημερώνει το Συνδρομητή, πριν από την υπογραφή της Αίτησης Συνδρομής, για τους γενικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τους όρους πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών, όπως εκάστοτε θα τους προσδιορίζει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τη διάρκεια ισχύος και τους τρόπους λύσης της Σύμβασης, τις χρεώσεις, τα χαρακτηριστικά του Συστήματος και την ποιότητα των Υπηρεσιών. *
1.3. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ υποχρεούται στην παροχή μόνο εκείνων των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες όρους, όπως αυτές αναφέρονται στην Αίτηση Συνδρομής υπό την προϋπόθεση ότι η, Αίτηση Συνδρομής έχει νόμιμα υπογραφείι από το Συνδρομητή και έχει γίνει αποδεκτή από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη Σύνδεση για σπουδαίο λόγο που αφορά την προστασία των ουσιωδών απαιτήσεων του Συστήματος.
1.4. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δικαιούται να ζητήσει κατά το προσυμβατικό στάδιο δικαιολογητικά ταυτότητας και κατοικίας των υποψηφίων Συνδρομητών, όπως φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, λογαριασμούς ΟΤΕ, ΔΕΗ ή άλλα παρόμοια έγγραφα, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ως και νομιμοποιητικά έγγραφα, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Συνδρομητής δίνει την ανέκκλητη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία εκ μέρους της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ των προσωπικών του δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς.
1.5. Ο Συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά για την σωστή συμπλήρωση, την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση Συνδρομής.
 

2) ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1. Σύμφωνα με τους παρόντες όρους, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συνδέει, διατηρεί τη σύνδεση του Συνδρομητή με το Σύστημα και γενικά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει τις Υπηρεσίες της στο Συνδρομητή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της μεταξύ τους Σύμβασης.
2.2. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ενημερώνει το Συνδρομητή για την ημερομηνία ενεργοποίησης και έναρξης χρεώσεων για την χρήση των Υπηρεσιών και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της Σύνδεσης.
2.3. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα ολοκληρώνει την αρχική Σύνδεση του Συνδρομητή με το Σύστημα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της προπληρωμής για τις επιλεγείσες Υπηρεσίες.
2.4. Ο Συνδρομητής, κατόπιν της αποδοχής της Αίτησης Συνδρομής και της ολοκλήρωσης της Σύνδεσης, θα λαμβάνει τις Υπηρεσίες που παρέχει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ μέσω των κωδικών (username και password) που θα του χορηγηθούν.
2.5. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ υποχρεούται να δέχεται μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών και να εξετάζει άμεσα τις αιτιάσεις και τα παράπονα των Συνδρομητών και να επιλύει τα τυχόν προβλήματα ή διαφορές τους σχετικά με την αίτηση, την έναρξη ή διακοπή, την τιμολόγηση, την ποιότητα των Υπηρεσιών και την αποκατάσταση βλαβών, εντός ευλόγου χρόνου από της σχετικής γνωστοποιήσεως του Συνδρομητή. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ υποχρεούται να τηρεί αρχείο όλων των παραπόνων και αιτημάτων των Συνδρομητών, στο οποίο θα εμφαίνεται και η επίλυσή τους καθώς και ο χρόνος που απαιτήθηκε γι' αυτό, για χρονικό διάστημα που εκάστοτε προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
2.6. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η λειτουργία του Συστήματος

3) ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1.Ο Συνδρομητής υποχρεούται:
 3.1.1. να μη χρησιμοποιεί ο ίδιος και να μην επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς,
 3.1.2. να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ που αφορούν τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών,
 3.1.3. να παρέχει στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα του ζητά,
 3.1.4. να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών του δεδομένων,
 3.1.5. να ενημερώνει άμεσα τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αν υποπέσει στη αντίληψη του οποιοδήποτε κενό ασφάλειας του Συστήματος που θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα,
 3.1.6. να μην επιχειρεί να εκμεταλλευθεί πιθανά κενά ασφάλειας του Συστήματος προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών, να διαταράξει την ομαλή λειτουργία των δικτύων, να εκτελέσει κακόβουλο λογισμικό και γενικά να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων,
 3.1.7. να μην προβαίνει σε μεταπώληση ή οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση των Υπηρεσιών τις οποίες χρησιμοποιεί δυνάμει της παρούσας Σύμβασης
3.2. Ο Συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός για τυχόν κακή χρήση των Υπηρεσιών καθώς και για οποιαδήποτε συνεπαγόμενη ζημία ή βλάβη ήθελε προκύψει.
3.3. Ρητά συμφωνείται ότι οιουδήποτε είδους δεδομένα έχουν εισαχθεί ή θα εισάγονται από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο Σύστημα και είναι προσβάσιμα στο Συνδρομητή προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική του χρήση κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Τα πνευματικά δικαιώματα όλων αυτών των δεδομένων ανήκουν στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, επανέκδοση, τροποποίηση, ανακοίνωση, μετάδοση, μετάφραση, προσαρμογή, διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο από τον Συνδρομητή παρά μόνον κατόπιν έγγραφης και ειδικής άδειας από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.
3.4. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε Υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της τροποποίησης του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ή/και της τροποποίησης των σχετικών όρων και της παρούσας πολιτικής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

4) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αφορά στον ιστότοπο www.c-gaia.gr και η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.c-gaia.gr/data-protection-policy

5) ΧΡΕΩΣΕΙΣ

5.1. Για την παροχή των Υπηρεσιών, ο Συνδρομητής χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο του GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Ο ισχύων Τιμοκατάλογος είναι διαθέσιμος στο Συνδρομητή ανά πάσα στιγμή. Ο Τιμοκατάλογος του GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δύναται να μεταβάλλεται σύμφωνα με τα παρακάτω συνδυαστικά αναφερόμενα κριτήρια: πληθωρισμός, κόστος επενδύσεων, κόστος των παρεχομένων Υπηρεσιών, κόστος λειτουργίας και συντήρησης, κριτήρια που τυχόν προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού.
5.2. Αυξήσεις τελών, επιβολή χρεώσεων, καθώς και κάθε μεταβολή Τιμοκαταλόγου ισχύουν τριάντα (30) ημέρες μετά την δημοσίευση των μεταβολών αυτών ή στο χρόνο που εκάστοτε προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Μειώσεις τελών ή χρεώσεων δύνανται να ισχύουν την επομένη της ανακοίνωσής τους.

6) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6.1. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλει στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ το Τέλος Σύνδεσης και το Πάγιο Τριμηνιαίο ή Ετήσιο Τέλος (Συνδρομή) που περιλαμβάνει τις χρεώσεις χρήσης των Υπηρεσιών βάσει του Τιμοκαταλόγου,
6.2. Οι λογαριασμοί της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες προπληρώνονται, είτε με χρέωση μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και με αποστολή στην τελευταία του σχετικού παραστατικού κατάθεσης μέσω φαξ ή e-mail.
6.3. Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει από τώρα και στο εξής ότι κάθε λογαριασμός ή απόσπασμα λογαριασμού που τηρείται από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ μηχανογραφικά σε ηλεκτρονικό κέντρο και που θα περιλαμβάνει το προκύπτον ποσό από τη χρήση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο, θα αποτελεί πλήρη απόδειξη της οφειλής του.
6.4. Ο Συνδρομητής σιωπηρά παραιτείται πάσης ενστάσεώς του που αφορά το ποσό του εκδιδόμενου μηνιαίου λογαριασμού, δεν προβάλλει με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας αντιρρήσεις προς τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού. Ο Συνδρομητής από κοινού με τον εγγυητή είναι ο οποίος ρητά παραιτείται της ένστασης διζήσεως, είναι οι αποκλειστικοί υπόχρεοι για την εξόφληση του λογαριασμού, χωρίς να απαιτείται ειδική έγγραφη προηγούμενη ειδοποίηση.
6.5. Όλα τα ποσά που οφείλονται στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και που παραμένουν απλήρωτα για περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού, καθίστανται τοκοφόρα με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενο από την ημερομηνία που το ποσό κατέστη ληξιπρόθεσμο μέχρι την εξόφλησή του.
6.6. Σε περίπτωση πληρωμής του λογαριασμού με πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού, ουδεμία ευθύνη φέρει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για το χρόνο ενεργοποίησης και τη λειτουργία της πάγιας αυτής εντολής.
6.7. Ο Συνδρομητής ευθύνεται για την εξόφληση του λογαριασμού ακόμα και αν οι Υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

7) ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

7.1. Εάν η διαθεσιμότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών διακοπεί για λόγο αποκλειστικής υπαιτιότητας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, με την επιφύλαξη της επέλευσης τυχερών ή γεγονότων ανωτέρας βίας, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα πιστώνει τους Συνδρομητές με το τμήμα του καταβαλλόμενου από αυτούς Παγίου Μηνιαίου Τέλους, που αντιστοιχεί προς τη χρονική περίοδο διακοπής.
7.2. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δε φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών όταν εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο άλλοι Φορείς. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ουδεμία ευθύνη υπέχει για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια, πλημμελή λειτουργία των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων προσώπων που δύνανται να χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της παροχής των Υπηρεσιών της.

8) ΔΙΑΚΟΠΗ / ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

8.1. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δύναται κατά την κρίση της να διακόψει προσωρινά τη χρήση των Υπηρεσιών προς το Συνδρομητή, λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς τον Συνδρομητή, ακόμη και μέσω του λογαριασμού του. Κατά τη διάρκεια της Προσωρινής διακοπής και μέχρι την Οριστική Διακοπή ήτοι τη λύση της Σύμβασης, αυτή συνεχίζει να ισχύει και να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της όσον αφορά τις λοιπές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Ο Συνδρομητής παραμένει υπεύθυνος για όλα τα οφειλόμενα τέλη κατά την περίοδο περιορισμού της χρήσης των Υπηρεσιών.
8.2. Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος της, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δικαιούται να προβεί σε μονομερή Οριστική Διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών προς τον Συνδρομητή λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, μόνο μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την Προσωρινή Διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών και έπειτα από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ακόμη και μέσω του λογαριασμού του, σύμφωνα με τα παραπάνω και εφόσον ο Συνδρομητής δεν έχει καταβάλει την ήδη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή οφειλή του. Η Οριστική Διακοπή και αποσύνδεση του Συνδρομητή από το Σύστημα θα επέρχεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του σε περιπτώσεις απάτης ή κατά δύο συναπτές φορές μη εμπρόθεσμης εξόφλησης.
8.3. Σε περίπτωση Προσωρινής ή/και Οριστικής Διακοπής των Υπηρεσιών σύμφωνα με τα παραπάνω ο Συνδρομητής υποχρεούται να εξοφλήσει πλήρως όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς καθώς και τα τυχόν τέλη επανασύνδεσης, προκειμένου να επανασυνδεθεί με το Σύστημα και να κάνει εκ νέου χρήση των Υπηρεσιών.

9) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

9.1. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, με την επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωμάτων της, δύναται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα, χωρίς τήρηση προθεσμίας, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
9.1.1. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής χρησιμοποιεί τη Σύνδεση για παράνομους σκοπούς ή δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, ή με οιουσδήποτε άλλους όρους συμφωνίας μεταξύ του Συνδρομητή και της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δύναται στην περίπτωση αυτή να αναζητήσει οιεσδήποτε θετικές ή αποθετικές ζημίες έχει υποστεί από την αντισυμβατική χρήση των Υπηρεσιών αυτών.
9.1.2. Σε περίπτωση μη πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών αμέσως μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας από την Προσωρινή Διακοπή και έπειτα από την κοινοποίηση προς το Συνδρομητή σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
9.1.3. Σε περίπτωση απάτης ή κατά δύο φορές εκπρόθεσμης εξόφλησης ή μη εξόφλησης λογαριασμών από το Συνδρομητή. Στην περίπτωση αυτή, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ δεν έχει την υποχρέωσή τήρησης προθεσμίας.
9.1.4. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για αλλαγή επωνυμίας ή μετατροπή νομικής μορφής, πτώχευσης του Συνδρομητή, διάλυσης, εκκαθάρισης, θέσης του σε αναγκαστική διαχείριση ή θέσης του σε κατάσταση παύσης πληρωμών ή άλλης παρόμοιας καταστάσεως, είτε έχει υποβληθεί αίτηση είτε όχι.
9.1.5. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιτρέπει ή ο ίδιος προβεί σε πράξεις που ενδέχεται να έχουν σαν αποτέλεσμα τη θέση σε κίνδυνο της παροχής Υπηρεσιών ή/και του Συστήματος.

10) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

10.1. Ο Συνδρομητής δικαιούται να τερματίσει οποτεδήποτε τους πρώτους τρεις (3) μήνες την παρούσα μόνο για σπουδαίο λόγο με έγγραφη ειδοποίησή του προς τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, χωρίς το δικαίωμα επιστροφής της ετήσιας συνδρομής που έχει καταβάλει.
10.2. Μετά το πέρας των τριών (3) πρώτων μηνών, ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο με έγγραφη ειδοποίησή του προς τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται τριάντα (30) ημέρες μετά την κοινοποίηση της ειδοποιήσεως στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.
10.3. Σε περίπτωση τροποποίησης των συμβατικών όρων μονομερώς από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης αζημίως εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική κοινοποίηση.

11) ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1. Ο Συνδρομητής δε μπορεί να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη έγκριση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο για την λειτουργία της Σύμβασης και την παροχή των Υπηρεσιών.
11.2. Η εκχώρηση / μεταβίβαση της Σύνδεσης του Συνδρομητή σε τρίτον πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού αιτήματος μεταβίβασης προς τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και υπό την προϋπόθεση της εγκρίσεως από αυτήν.
11.3. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δεν ευθύνεται έναντι των Συνδρομητών για αθέτηση των όρων της παρούσας ή για αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, που οφείλονται σε περιπτώσεις επέλευσης οποιουδήποτε τυχηρού γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας.
11.4. Τα ακόλουθα γεγονότα αποτελούν ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας: ο πόλεμος, (είτε έχει κηρυχθεί, είτε όχι), ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, θεομηνίες, σεισμοί, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες, ανταπεργίες, πράξεις Ελληνικών, Κοινοτικών ή άλλων αρχών με αποφασιστικές εξουσίες. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα εκείνα τα πρόσφορα μέτρα που ευρίσκονται εντός των ορίων των δυνατοτήτων της, προκειμένου να συμμορφωθεί όσο το δυνατό πληρέστερα με τους παρόντες όρους.
11.5. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να τροποποιεί τους παρόντες όρους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Σε αυτήν την περίπτωση η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ υποχρεούται να ενημερώνει τον Συνδρομητή μέσω επιστολής ή e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο σχετικά με τις τροποποιήσεις και το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης έναν (1) μήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους.
11.6. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να δηλώνει στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ εγγράφως (με e-mail, fax ή επιστολή) τυχόν μεταβολή των στοιχείων του (διεύθυνση, τηλέφωνο, νόμιμος εκπρόσωπος) όπως- αναφέρονται στην Αίτηση Συνδρομής ή/και έχει κοινοποιήσει στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, άλλως κάθε επίδοση γίνεται εγκύρως στην δηλωθείσα επί της Αιτήσεως Συνδρομής διεύθυνση, με την επιφύλαξη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ να καταγγείλει άμεσα την παρούσα.
11.7. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν ενημερώσει τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για μεταβολές στοιχείων του, παρέχει ρητά το δικαίωμα στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ή/και στους υπ' αυτήν προστηθέντες. αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών σκοπών της παρούσας Σύμβασης, να διασταυρώσει τις πληροφορίες αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο.
11.8. Κάθε ειδοποίηση του Συνδρομητή προς τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι έγκυρη μόνο αν γίνεται εγγράφως και συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποστέλλεται μέσω e-mail ή ταχυδρομικά ή μεταδίδεται με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) με απόδειξη ορθής αποστολής μετά το πέρας αυτής ή άλλως με κάθε νόμιμο μέσο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η αποστολή και η ημερομηνία της. Κάθε κοινοποίηση εγγράφων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών γίνεται εγκύρως στον τόπο κατοικίας ή έδρας τους, εκτός αν κοινοποιηθεί αλλαγή τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.