{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ
Όροι Xρήσης Eφαρμογών GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η χρήση της παρούσας Δικτυακής Πύλης (στο εξής ΔΠ) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ΔΠ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης αυτής. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΔΠ.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ΔΠ καθώς η συνέχιση της χρήσης αυτής συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις εκάστοτε αλλαγές.

1) Υποχρεώσεις Αποδεκτής Χρήσης της Δικτυακής Πύλης και Ορθής Συμπεριφοράς.

Ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι θα κάνει σύννομη και σύμφωνη με τους παρόντες όρους χρήση της Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου ο επισκέπτης /  χρήστης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνεί ότι:

Δεν θα χρησιμοποιεί ο ίδιος και δεν θα επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς.

Ειδικότερα ο επισκέπτης / χρήστης απαγορεύεται να κάνει χρήση της Υπηρεσίας για να:

προκαλέσει οιαδήποτε βλάβη σε ανήλικο.

μεταδώσει με οποιοδήποτε τρόπο ή αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που είτε παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, είτε προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων, είτε παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο σε αντίθεση με το νόμο.

παρενοχλήσει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/ και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).

αποστείλει, δημοσιεύσει ή αποστείλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο οιοδήποτε περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλεί με οιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.

αποστείλει, δημοσιεύσει, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο ο επισκέπτης / χρήστης δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

αποστείλει, δημοσιεύσει, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου και των τεχνικών υποδομών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E.

εμποδίσει οιονδήποτε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες η να παρακάμπτει τον έλεγχο ταυτότητάς του.

εγκαταστήσει και να προωθήσει με οιονδήποτε τρόπο, οιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον παραλήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφής ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου).

προωθεί ή / και διαθέτει περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E.

αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων Συνδρομητών ή σε εταιρικές πληροφορίες που δεν είναι δημοσίως ανακοινώσιμες.

διαταράξει την ομαλή λειτουργία των δικτύων και, γενικά, να υπονομεύσει και να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των Συστημάτων της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E.

αποκαλύπτει πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

προβεί σε ηθελημένη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των νομοθετικών διατάξεων.

Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να ενημερώσει αμέσως τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E. σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του:

οποιοδήποτε κενό ασφάλειας που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών του ίδιου, άλλων επισκεπτών / χρηστών ή τρίτων προσώπων.

μη ορθή συμπεριφορά ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση σε σχέση με τη ΔΠ.

Ο χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του, σύμφωνα με την κρίση του και την ενημέρωση που του παρέχεται από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E.
Ο χρήστης έχει δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στον ίδιο, ή είναι δημοσίως ανακοινώσιμα, ή για τα οποία έχει δοθεί άδεια για πρόσβαση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τις αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών.

Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης με τους εκάστοτε Όρους Χρήσης, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E. επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της και δη για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της

2) Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ΔΠ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E. και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E. διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Το περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την ρητή έγγραφη άδεια της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου της παρούσας ΔΠ, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής τμήματος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@c-gaia.grinfo@neuropublic.gr

3) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται στο πλαίσιο των εφαρμογών που προσφέρει στους συνδρομητές της σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Εφαρμογών GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

4) Περιορισμός ευθύνης της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E. – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται «ως έχει» και η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E. δεν παρέχει   καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E., υπό οιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ΔΠ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E. δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται άμεσα ή μέσα σε εύλογο χρόνο. Ομοίως η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E. δεν εγγυάται ότι η ΔΠ ή οιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E..

5) Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η παρούσα ΔΠ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών της ΔΠ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E., η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης της ΔΠ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

6) Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΔΠ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη προς το ως άνω νομικό πλαίσιο ή τεθεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E. και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της ΔΠ και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι  διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ΔΠ από τον επισκέπτη / χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Πειραιώς.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ΔΠ παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@c-gaia.gr. Επίσης αν έχετε εντοπίσει οιοδήποτε ζήτημα νομικής ή ηθικής φύσεως σχετικά με το περιεχόμενο της ΔΠ και ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του περιεχομένου της ή / και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα στη διεύθυνση info@c-gaia.gr.