{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

PoliruralPLUS

Ο στόχος του ευρωπαϊκού έργου PoliRuralPLUS είναι να προωθήσει μια βιώσιμη, ισορροπημένη, δίκαιη, χωρίς περιορισμούς οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη για τις αγροτικές και αστικές περιοχές μέσω της ύπαρξης αποτελεσματικών διασυνδέσεων και διακυβερνητικών ρυθμίσεων. Δίνοντας προτεραιότητα στον πειραματισμό και την καινοτομία, το έργο επιδιώκει να προωθήσει μια οικονομία ευημερίας που δίνει έμφαση μεταξύ άλλων στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ενθάρρυνση της κυκλικότητας των πόρων και την ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων κινητικότητας για τους κατοίκους της υπαίθρου. Θα αναπτύξει εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τη συλλογική ανάλυση του χωρικού πλαισίου, αξιοποιώντας δεδομένα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών και θα εφαρμόσει μια πολύ-παραγοντική προσέγγιση για την διευκόλυνση της ψηφιακής μετάβασης. Το έργο PoliRuralPLUS στοχεύει στην άμβλυνση των κοινωνικό-περιβαλλοντικών ανισοτήτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που ζουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές σε ολόκληρη την ΕΕ προωθώντας τη συντονισμένη και αμφίδρομη συνεργατική ανάπτυξη μεταξύ αυτών. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα αναπτυχθούν 9 πιλοτικές εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων 8 από το προηγούμενο έργο PoliRural και 1 νέα) που θα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη αστικών- αγροτικών συμπράξεων. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το έργο θα επιδείξει την επιτυχή εφαρμογή μηχανισμών χρηματοδότησης για την υποστήριξη αυτών των συμπράξεων, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, της χρηματοδότησης τύπου crowdfunding και άλλων καινοτόμων μοντέλων χρηματοδότησης. Στόχος είναι η εξεύρεση βιώσιμων λύσεων χρηματοδότησης που να μπορούν να υποστηρίξουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη αυτών των συνεργασιών.

Το PoliRuralPLUS θα επικυρώσει έναν ευρωπαϊκό ολοκληρωμένο περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό και θα δημιουργήσει μια καινοτόμα Ψηφιακή Εργαλειοθήκη την οποία θα αναβαθμίσει μέσω των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας χρησιμοποιώντας ανοιχτό κώδικα System Dynamic Modeling και μια διαδικτυακή υπηρεσία GIS που ονομάζεται Map Whiteboard και υποστηρίζεται από τις καινοτόμες τεχνολογίες Artificial Intelligence και Deep Learning (AI/DL).

Το έργο φιλοδοξεί να γίνει αναπόσπαστο μέρος της πρωτοβουλίας New European Bauhaus καθώς θα παρέχει μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στις αγροτικές και αστικές περιοχές για θέματα αειφόρου ανάπτυξης και καινοτομίας. Αυτή η πλατφόρμα θα προωθήσει τις αστικό- αγροτικές συμπράξεις και θα εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν. Το έργο PoliRuralPlus θα αναπτύξει 9 πιλοτικά προγράμματα για να επικυρώσει και να βελτιώσει τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που παρέχονται και να αποσαφηνίσει καινοτόμες πρακτικές που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του.

Ρόλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ : Μέλος της Κοινοπραξίας

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ:

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του έργου εστιάζοντας κυρίως στον εντοπισμό των σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών, των αστικών καταναλωτών, των τοπικών αρχών, των επιχειρήσεων, των ΜΚΟ και των κοινοτικών ομάδων και θα δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας μαζί τους.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα υποστηρίξει την υλοποίηση του ελληνικού πιλοτικού προγράμματος ενισχύοντας την επικοινωνία με εµπειρογνώµονες σε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης και αναλύοντας τις ανάγκες και τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο καινοτόμων δράσεων όπως η ψηφιοποίηση της γεωργίας. Επίσης, θα συμμετάσχει σε δράσεις εκπαίδευσης για θέματα βιώσιμων τεχνολογιών αγροτεχνολογίας που προωθούν τον αγροτουρισμό ενώ μέσω εξατομικευμένων σχεδίων θα ενισχύσει την δημιουργία οικονομικών ευκαιριών για διαφοροποίηση του αγροτουρισμού και την προώθηση τόσο των τοπικών αγροτικών προϊόντων όσο και των πλούσιων φυσικών πόρων της περιοχής μελέτης. Επιπλέον, θα συγκεντρώσει παρατηρήσεις και θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας για την επίτευξη των στόχων του έργου που προκύπτουν από την πιλοτική εφαρμογή.