{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Στο πλαίσιο του 2ου πυλώνα της ΚΑΠ προβλέπεται η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο πολυετών, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, των λεγόμενων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Το ΠΑΑ 2014-2020 της Ελλάδας εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015 και αποτυπώνει τις προτεραιότητες της χώρας μας για την αξιοποίηση δημοσίων κονδυλίων ύψους 5,93 δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμα για την περίοδο 2014-2020 (4,7 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 1,23 δισ. ευρώ από εθνική συγχρηµατοδότηση).
Στο ΠΑΑ περιγράφονται οι προτεραιότητες της Ελλάδας για την αξιοποίηση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης μέσα από χρηματοδοτικές δράσεις στο πλαίσιο των 6 στόχων της Αγροτικής Ανάπτυξης :

 • Μεταφορά γνώσεων και καινοτομία στη γεωργία, στη δασοκομία και στις αγροτικές περιοχές
 • Ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα και βιώσιμη διαχείριση των δασών
 • Οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία
 • Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία
 • Αποδοτικότητα των πόρων και κλίμα
 • Κοινωνική ένταξη και τοπική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές

Στόχος μας είναι η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του ΠΑΑ, προκειμένου να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο οργάνωσης και εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα αλλά και να υποστηριχθεί η διάχυση της επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας.

Παράλληλα, στηρίζουμε τα συλλογικά σχήματα και τις μεμονωμένες επιχειρήσεις του πρωτογενούς και ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

Από την έναρξη του ΠΑΑ και μέχρι και τον Αύγουστο του 2020 παρείχαμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή αιτήσεων στήριξης και για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων στα παρακάτω Μέτρα του ΠΑΑ:

 • Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
 • Μέτρο 5: Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων
 • Μέτρο 6: Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
 • Μέτρο 9: Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών
 • Μέτρο 10: Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα
 • Μέτρο 11: Βιολογικές καλλιέργειες
 • Μέτρο 16: Συνεργασία
 • Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων βασισμένη στην προσέγγιση LEADER

Η δραστηριοποίησή μας στο πλαίσιο του ΠΑΑ αναπτύσσεται στη βάση των παρακάτω έξι (6) αξόνων:

 • Στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών και φορέων εφαρμογής των μέτρων, καταρχάς με τους γεωπόνους των συνεργαζόμενων Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) ανά την επικράτεια, αλλά και με τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2014-2020. Απώτερος στόχος είναι η αμφίδρομη διάχυση πληροφόρησης από τους θεσμικούς φορείς προς τα ΚΕΑ, για την αξιοποίησή της από τους παραγωγούς, αλλά και από τα ΚΕΑ προς τους θεσμικούς φορείς (π.χ. μέσω της συμμετοχής σε διαβουλεύσεις σχετικά με μέτρα του ΠΑΑ κ.ά.),
 • Στη παροχή συνεχούς ενημέρωσης και τεκμηρίωσης στους συνεργάτες μας όσον αφορά στη συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, μέσω της σύνταξης ενημερωτικών σημειωμάτων, πρότυπων επιχειρηματικών σχεδίων, οδηγών εφαρμογής, αλλά και Οδηγών ΠΑΑ,
 • Στη συνεχή εκπαίδευση των γεωπόνων και των παραγωγών μέσω της τακτικής διοργάνωσης ημερίδων ανά την επικράτεια,
 • Στη συνεχή και ουσιαστική επικοινωνία και υποστήριξη των γεωπόνων των συνεργαζόμενων ΚΕΑ με κάθε μέσο: με επιτόπιες εκπαιδεύσεις στα γραφεία μας ή  στην έδρα των ΚΕΑ, με αποτελεσματική τηλεφωνική υποστήριξη, με ενδελεχή έλεγχο των επιχειρηματικών σχεδίων για εντοπισμό τυχόν παραλείψεων / λαθών, αλλά και με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του ειδικού διαδικτυακού φόρουμ GAIA Net ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
 • Στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων με σκοπό την μέγιστη αποτελεσματικότητα των υποβληθεισών προτάσεων. Για το σκοπό αυτό, έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές υπολογισμού μοριοδότησης και υποβολής προτάσεων, υποβολής αίτησης στήριξης, καθώς και εργαλεία δικτύωσης όπως το HELPDESK, τα οποία συμβάλλουν στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συνεργατών μας για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων,
 • Στη συνεργασία με ένα ευρύτερο φάσμα φορέων για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και επιχειρηματίες όπως π.χ. φορείς πιστοποίησης (TÜV AUSTRIA, HELLAS COSMOCERT, TÜV HELLAS) αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες στις περιπτώσεις όπου απαιτείται μέγιστη εξειδίκευση των γεωπόνων.

Η εμπλοκή μας στα μέτρα του ΠΑΑ βρίσκει ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση στον αγροτικό κόσμο της χώρας, που μας εμπιστεύεται για την υψηλή κατάρτιση, εμπειρία, εγκυρότητα και αποτελεσματικότητά μας. Με την κατάλληλη δομή που έχουμε αναπτύξει και τα εξειδικευμένα εργαλεία που συμβάλουν στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των συνεργατών μας, παρέχουμε διαρκή υποστήριξή στην παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων και στεκόμαστε δίπλα σε πάνω από 4.000 παραγωγούς και επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν δεσμεύσει 115.095.675 € από τους πόρους του ΠΑΑ 2014-2020 για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεών τους.